top of page

Programme

Attention ! Opgepasst ! 

FR Merci de respecter l'âge minimum, nous nous réservons le droit de refuser l'entrée à des enfants n'ayant pas l'âge requis. Dans ce cas, les tickets ne seront pas remboursés. 

LU Respektéiert w.e.g. de Mindestalter vun all Virstellung, mir behalen eis d'Recht den Entrée fir Kanner ënnert dem ugekënnegten Alter ze refuséieren. An dësem Fall ginn d'Ticketen net rembourséiert. 

bottom of page